Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδό χόυ κατασκευή ς και 5ετόυς λειτόυργιας τόυ εργόυ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.»
Εκτιμώμενης αξίας 21.141.418,66Ευρώ (πλέον προαίρεσης 5.140.035,00 και Φ.Π.Α. 24%),
πόυ θα διεξαχθει συμφωνα: με α) τις διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς όρόυς τής παρόυσας Διακύρηξης

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ