Σας ενημερώνουμε ότι επισυνάφθηκε σήμερα, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Υπηρεσιών του ΕΣΔΑΚ με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο «Διαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου (Εκσυγχρονισμός και Λειτουργία)» η αρ. 82/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣΔΑΚ  με τιτλο «ΑΔΑ:7Ζ91ΟΡ2Ω-Β7Π» που αφορά στην μετάθεση:

Α) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών από 1/10/2015 και ώρα 18:00 μ.μ στις 6/10/2015 και ώρα 23:59 μ.μ.

Β) της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών από 8/10/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στις 13/10/2015 και ώρα 10:00 π.μ.