Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)
Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 4.320.010,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),
CPV
34144750-0, Οχήματα μεταφοράς φορτίων
34223000-6 , Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα
42417220-0, Ανυψωτήρες και ταινίες μεταφοράς, συνεχούς λειτουργίας, τύπου ιμάντα
H Διαδικασία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα:
με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ και των άλλων εγγραφων της συμβασης, τα αποία παρατιθενται παρακάτω:

e_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΜΑ_FIN

e_01Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΕ ΣΜΑ ΚΡΗΤΗ

e_03.MELETI PROMHUEIAS_rev1