Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)

Διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη εκπόνηση της μελέτης :

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΙ

Εκτιμώμενης αξίας 57.145,09 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 19/9/17.