Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για την Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου».
Εκτιμώμενης αξίας  19.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 14-2017

ΜΕΛΕΤΗ 18-2017