Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για τη σύνταξη Business Plan του έργου “Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση Μαύρος Σπήλιος της Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού της Π.Ε. Ηρακλείου.

Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης 19.921,68 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 21 ΜΕΛΕΤΗ -ΜΕΡΟΣ Ι

ΑΡ. 21 ΜΕΛΕΤΗ- ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ