Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης σε συνεργασία με την εταιρεία Μαυράκης Πουντουράκης & ΣΙΑ ΟΕ και την Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αλλά και την επιστημονική υποστήριξη του  Πολυτεχνείου Κρήτης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας καθώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας υλοποιούν το έργο με τίτλο «Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα για ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων» και ακρωνύμιο «ΑΝΑΣΑ».

Αντικείμενο του έργου ΑΝΑΣΑ είναι η κατασκευή και λειτουργία, σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες επεξεργασίας απορριμμάτων, ενός αυτόνομου συστήματος ρομποτικού διαχωρισμού αστικών απορριμμάτων (ΡΔΑ). Ως τελικό προϊόν, το ρομποτικό σύστημα αναγνώρισης και διαλογής συγκεκριμένων ανακυκλώσιμων προϊόντων (όπως PET, HDPE, PP, PS, Tetrapack κτλ.), θα εγκατασταθεί σε δύο βιομηχανίες επεξεργασίας απορριμμάτων, στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΣΔΑΚ (Ηράκλειο Κρήτης) και ΔΕΔΙΣΑ (Χανιά Κρήτης).

Ο προτεινόμενος ΡΔΑ αποτελείται από δύο (2) υπο-συστήματα συνδεδεμένα σε σειρά: το υπο-σύστημα της οπτικής αναγνώρισης απορριμμάτων και το ρομποτικό υπο-σύστημα μεταφοράς των απορριμμάτων. Το έργο ΑΝΑΣΑ χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στο ίδιο σύστημα (i) προηγμένα συστήματα αναγνώρισης υλικών που συνδυάζουν την οπτική αναγνώριση υλικών και τη φασματοσκοπία RAMAN καταφέρνοντας έτσι την αναγνώριση κλασμάτων ανακύκλωσης κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και (ii) σύστημα αρπάγης βασισμένο σε μηχανισμούς αναρρόφησης οι οποίοι μπορούν να χειριστούν με μεγάλη επιτυχία τα συνήθως μικρού βάρους αστικά απορρίμματα μειώνοντας τόσο το κόστος του συνολικού συστήματος αλλά και τις πιθανότητες βλαβών καθώς μειώνονται τα μηχανικά μέρη.

Ο ρομποτικός διαχωριστής θα μπορεί να ξεχωρίσει πολλαπλά ανακυκλώσιμα υλικά (στο πλαίσιο του έργου ΑΝΑΣΑ θα εξεταστούν έως και 4 τύποι υλικών) με αυξημένο ποσοστό ανάκτησης 97%-99% (έναντι του 93%-95% σήμερα). Το χαμηλό κόστος του συστήματος ΑΝΑΣΑ και η ευκολία εγκατάστασης του χωρίς να απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες μονάδες, αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες εφαρμογής του σε παλαιά και νέα συστήματα ανακύκλωσης ανά την Ελλάδα, βοηθώντας σημαντικά τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να πραγματοποιήσουν οικονομικά συμφέρουσες επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης.

Συνοψίζοντας, κύριοι τεχνολογικοί στόχοι του έργου ΑΝΑΣΑ είναι:

  • η βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος διαλογής καταφέρνοντας την επεξεργασία μεγαλύτερης ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών και την διαλογή περισσότερων τύπων(κλασμάτων) ανακυκλώσιμων υλικών με ένα μόνο μηχάνημα
  • η επίτευξη υψηλότερων ποσοστών επιτυχίας ανάκτησης (97-99%) έναντι των οπτικών διαχωριστών (93-95%) που χρησιμοποιούνται σήμερα
  • η δημιουργία ενός χαμηλού κόστους ολοκληρωμένο σύστημα, άμεσα εφαρμόσιμο σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.
  • σχεδιασμός συστήματος ώστε να ικανοποιείται η ανάγκη για λιγότερο χώρο, χρόνο

Η υλοποίηση του Έργου ΑΝΑΣΑ διαρθρώνεται στις παρακάτω 5 Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ1: Μελέτη εφαρμογής και Στάθμιση Απαιτήσεων Συστήματος

ΕΕ2: Ανάπτυξη μονάδας οπτικού διαχωρισμού

ΕΕ3: Ανάπτυξη μονάδας ρομποτικού βραχίονα

ΕΕ4: Ολοκλήρωση τελικού συστήματος (system integration)

ΕΕ5: Πιλοτικές εφαρμογές

Το έργο με τίτλο «Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα για ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων» και ακρωνύμιο «ΑΝΑΣΑ» με Κωδικό Έργου: Τ1ΕΔΚ-03110, χρηματοδοτείται από την Δράση Εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης].