Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: “Εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας”  (CPV: 71313000-5: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 260.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κατά την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου: “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας”

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 181354

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008688475

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 2/7/2021 και ώρα 23:59.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού.