Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού στο πλαίσιο του προγράμματος «A2UFood» – Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές» (CPV: 42900000-5, 45214630-5, 90500000-2  ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 682/5-3-2021 αναλυτικής διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 274.739,75 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού στο πλαίσιο του προγράμματος A2UFOOD.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 107387

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008260227

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 14/4/2021 και ώρα 23:59.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού.