Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ» (CPV: 71335000-5), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 482/11-2-2021 αναλυτικής διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 75.622,46 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει αντικείμενο τη σύνταξη όλων των μελετών που απαιτούνται για την ωρίμανση των έργων δύο Πράσινων Σημείων- ΚΑΕΔΙΣΠ, ένα στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και ένα στο Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων. 

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 94076

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008141804

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 8/3/2021 και ώρα 10:00π.μ.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού