Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ» (CPV: 71310000-4: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 180.767,24 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει αντικείμενο την υποστήριξη Συμβούλου στον ΕΣΔΑΚ προκειμένου να συνταχθούν οι απαραίτητες μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή των έργων Πράσινων Σημείων δήμων μελών του ΕΣΔΑΚ.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 182720

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009123808

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 23/9/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ-new

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ 9ΔΖ8ΟΡ2Ω-7ΟΗ-new

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ new

ΤΕΥΧΟΣ ΕΣΥ new

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤ. ΑΜΟΙΒΗΣ new

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-new

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤ. -new

ΕΕΕΣ ΤΣ ΠΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΔΑΚ

ΕΕΕΣ ΤΣ ΠΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΔΑΚ. XML

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΑΜΑΡΙΟΥ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΠΕ Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΜΠΕ Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΕ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΜΠΕ Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΕΠΟ ΠΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΚ93ΟΡ1Θ-ΨΥΒ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ-ΠΣ Δ.ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ-ΠΣ Δ.ΦΑΙΣΤΟΥ

ΤOΠΟΓΡΑΦΙΚΟ _ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥs

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΗΜΟΥΣ ΣΗΤΕΙΑΣs