ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE F4F

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/7/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21/7/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης παρουσιάζεται ακολούθως:

Ο φορέας / ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση του παρόντος έργου θα κληθεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών αποκομιδής / συγκέντρωσης των διαχωρισμένων στην πηγή υπολειμμάτων τροφίμων από τα σημεία που θα του υποδειχθούν καθώς και το σύνολο των εργασιών που αφορούν στη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας του έργου, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα εντός του οικοπέδου της υφιστάμενης Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου του ΕΣΔΑΚ.

Αν και ο παρόν διαγωνισμός αναλύεται στα διαφορετικά τμήματα του λεπτομερώς, ποσοτικά και ποιοτικά, πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι το έργο είναι πιλοτικό / ερευνητικό και ότι κάποιος βαθμός διαφοροποίησης στα επόμενα τρία χρόνια λειτουργίας του θα πρέπει να αναμένεται. Αυτή τη διαφοροποίηση θα πρέπει να τη δεχτεί ο ανάδοχος, εφόσον βέβαια κινείται σε λογικά πλαίσια, σχετίζεται με το έργο και την ουσία αυτού, και φυσικά αποτελεί προϊόν συζήτησης και διαπραγμάτευσης με την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται τον όρο ότι η όποια διαφοροποίηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή σχετικού τιμολογίου. Επίσης, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα με τη χωροθέτηση του έργου στη συγκεκριμένη περιοχή, η αμέσως επόμενη επιλογή είναι στο χώρο του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων και ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδεχθεί την αλλαγή αυτή, χωρίς καμία αναπροσαρμογή του σχετικού τιμολογίου.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90500000-2 (Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 239.379,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 193.048,00 ΦΠΑ :46.331,52€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 450 ημέρες (Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης).

Περίοδοι εργασιών:

90 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Αυγούστου με 31 Οκτωβρίου 2017
180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2018
180 ημέρες στην περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου με 31 Οκτωβρίου 2019
Σε περίπτωση που η διαδικασία του διαγωνισμού υπερβεί χρονικά την 1 -8-2017, ως έναρξη των εργασιών λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.