Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την αρ. 91/2021 (ΑΔΑ: 9ΔΛ7ΟΡ2Ω-Β4Ψ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ακυρώθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων τεχνικών υπηρεσιών “Υπηρεσίες Τεχνικής Ανάλυσης, Παροχής Συμβουλών για την Ωρίμανση Πράσινων Σημείων Δήμων Μελών του ΕΣΔΑΚ”.