ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2021
ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεύχους Τροποποιήσεων/Διορθώσεων και παράταση προθεσμίας του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου»

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΗΝ 108/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το Τεύχος Τροποποιήσεων/Διορθώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20Α της διακήρυξης «Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης» στο πλαίσιο Δημοπράτησης του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ και υποβλήθηκε υπόψη της Ε.Ε. με την αριθμ. πρωτ. 2293/24-9-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μονάδων Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του ΕΣΔΑΚ.
Β. Εγκρίνει την παράταση διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα: την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έως τις 23/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23.59 και την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 30/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν στη Διακήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης βάσει του προαναφερόμενου τεύχους Τροποποιήσεων/Διορθώσεων.
Γ. Η παρούσα Απόφαση, η οποία ελήφθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, της παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020), της αριθμ. 18318/13-3-2020, των αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωναιού COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2021