Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) συστήθηκε το Μάρτιο του 2000.

Η ίδρυση του ΕΣΔΑΚ έχει ως βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη για έναν ενιαίο φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) σε επίπεδο Κρήτης. Από την αρχή του έτους 2011, με τροποποίηση της συστατικής του πράξης (αρ. αποφ. 24797, ΦΕΚ 2147/Β/31-12-10) λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

Σύμφωνα με το Ν. 4071/2012, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των ΦοΔΣΑ, ο ΕΣΔΑΚ αναμένεται σύντομα να συγχωνευτεί στο νέο Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κρήτης.

 

Μέλη και Διοικητικό Σχήμα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με έδρα το Ηράκλειο.

Σήμερα αριθμεί συνολικά 24 ΟΤΑ-μέλη από τους 4 νομούς της Περιφέρειας Κρήτης και αποτελεί το μεγαλύτερο ΦοΔΣΑ στο νησί.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τους αιρετούς εκπροσώπους των Δήμων – Μελών (68 δημάρχοι και δημοτικοί συμβούλοι) την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρο.

O ΕΣΔΑΚ απασχολεί σε μόνιμη βάση εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, διαφόρων ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τη διαχείριση περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το προσωπικό του φορέα αποτελούν στελέχη που αναλυτικά παρουσιάζονται στο σχετικό οργανόγραμμα που περιγράφεται και στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Σκοποί

 Ο ΕΣΔΑΚ ως ΦοΔΣΑ διαχειριστικών ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στοχεύει κυρίως:

-Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ Κρήτης για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση, διάθεση των στερεών αποβλήτων Διαχειριστικών Ενοτήτων του ΠΕΣΔΑ στις οποίες ανήκουν οι ΟΤΑ μέλη του, με στόχο την προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και την αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, με γνώμονα το οικονομικό, κοινωνικό περιβαλλοντικό κόστος και τη δημόσια υγεία.

-Στη συστηματική καταγραφή των προβλημάτων και των δυνατοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων και σε προτάσεις συντονισμένου σχεδιασμού και λύσεων για τη συνολική και επιμέρους διαχείριση, στηρίζοντας επιτελικά και επιστημονικά τους θεσμικούς φορείς σχεδιασμού και διαχείρισης.

-Να υλοποιεί με τις υπηρεσίες του, ότι αποφασίσουν τα μέλη του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ή ότι του ανατίθεται από αυτά ή άλλους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

-Να υποστηρίζει με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και να προωθεί και να συντονίζει τις επιμέρους ή συλλογικές πρωτοβουλίες των ΟΤΑ μελών του, που αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων.

 

Πιστοποίηση

Από τις 19-7-2012, ο ΕΣΔΑΚ κατέθεσε σχετικό φάκελο για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διαχεριστικής Επάρκειας τύπου Α και Β, για την υλοποίηση έργων και εκπόνηση μελετών της αρμοδιότητάς του.

Έως και το 2011 ο ΕΣΔΑΚ διέθετε και πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής το “Σχεδιασμό, Διοίκηση & Υλοποίηση Δημόσιων Έργων σχετικά με τη Διαχείριση των Απορριμμάτων”, από την TUV AUSTRIA CERT (πιστ. αρ. 20 100 82003265).