ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ


Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) προγραμματίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα και παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, έργα που δεν είναι αποσπασματικά και αποσκοπούν στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στην υλοποίηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης.
Οι δράσεις του ΕΣΔΑΚ είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Παράλληλα ο ΕΣΔΑΚ παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και προτείνει σύγχρονα και με προοπτική έργα.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Στις δραστηριότητές του εντάσσονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

• Προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης έργων / παρεμβάσεων από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, π.χ. Ταμείο Συνοχής, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ), Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης, Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» καθώς και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)
• Εκπόνηση μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τις ανάγκες των έργων διαχείρισης απορριμμάτων
• Επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί υφισταμένων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
• Κατασκευή ή/και λειτουργία νέων ΧΥΤΑ
• Αποκαταστάσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και κορεσμένων ΧΥΤΑ
• Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων
• Κατασκευή νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
• Η ωρίμανση του έργου κατασκευής Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων για την Περιφέρεια Κρήτης
• Συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για την ανάπτυξη του προγράμματος ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών στην Περιφέρεια Κρήτης
• Δημοσιότητα – ενημέρωση των πολιτών για τους τρόπους ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων και την ευαισθητοποίηση – συμμετοχή τους σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος
• Συντονισμός και συνεχής διαβούλευση με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, για μείζονα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη και την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού.

• Εταίρος σε πρόταση που υποβλήθηκε το 2011 στο πρόγραμμα LIFE+ με τίτλο: Development and Demonstration of a Waste Prevention Support Tool for Local Authorities (Ανάπτυξη και Παρουσίαση εργαλείου μείωσης των αποβλήτων) με διακριτικό τίτλο: WASP Tool.

 

Στην ενότητα \”Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη\” μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΔΑΚ (2006-2010), όπου θα βρείτε αναλυτικότερα στοιχεία για το έργο του ΕΣΔΑΚ την τελευταία πενταετία. Επίσης στο αρχείο ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ θα ενημερωθείτε για τη μελέτη του ΕΣΔΑΚ, μέσω της οποίας προτείνεται ο επανακαθορισμός του πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των ΔΣΑ στο νησί.